CZ / DE
Dědické právo v České republice

Procesní právo - řízení o pozůstalosti

Smrt osoby určuje v zásadě lékař, který úmrtí nahlásí obecnímu úřadu, příslušného podle posledního bydliště zesnulého. Zdejší matrika zaznamená úmrtí do matriční knihy úmrtí a uvědomí věcně a místně příslušný soud, který zahájí pozůstalostní řízení usnesením, na základě kterého je notář pověřen jako soudní komisař k provedení řízení o pozůstalosti podle rozvrhu řízení o pozůstalosti. Pozůstalostní řízení ovšem může být zahájeno i na návrh dědice, zejména, pokud zůstavitel zemřel v zahraničí. Dědické řízení musí být zahájeno vždy, i když zůstavitel nevlastnil žádný majetek.

Prvním úkonem notáře je tzv. předběžné šetření. Pověřený notář si předvolá osoby, které jsou obeznámeny s rodinnými a majetkovými poměry zesnulého - nejčastěji vypravitele pohřbu. Smyslem předběžného řízení je zejména zjistit možné  dědice, získat informace o zanechaném pořízení pro případ smrti a zjištění majetkových poměrů zůstavitele, včetně existence případného společného jmění manželů. Toto šetření slouží pouze jako prvotní obeznámení notáře s majetkovými a rodinnými poměry zůstavitele, veškeré důležité informace si zjišťuje notář sám prostřednictvím veřejných databází a spoluprací s jinými institucemi (banky, katastru nemovitostí apod.).

Po skončení předběžného šetření si notář zjišťuje informace o zůstaviteli sám, nejčastěji prostřednictvím Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky, kde hledá informace o případné existující závěti, dědické smlouvě nebo jiných podkladech sloužících k dědickému řízení. Okruh dědiců ověřuje v centrální evidenci obyvatel. Přehled o vlastnictví nemovitostí notář získá z katastru nemovitostí a v případě peněžních účtů se může obrátit přímo na banku.

Pokud zůstavitel nezanechal žádný majetek patřící do jeho pozůstalosti, notář řízení zastaví. Zanechal-li zůstavitel jen majetek s nepatrnou hodnotou, nebo majetek bez hodnoty, pak majetek vydá tomu, kdo vypravil pohřeb zůstavitele a současně se dědické řízení zastaví.

Jakmile si notář objasní veškeré skutečnosti potřebné pro vedení pozůstalostního řízení, nařídí tzv. konečné jednání. Na konečné jednání svolá notář veškeré možné dědice a poučí je o jejich dědickém právu a taktéž o jejich právech a povinnostech.

V případě, že se dědici dohodnou na vypořádání svých dědických podílů, vydá notář usnesení o schválení dohody o dědictví. Pokud se dědicové nedohodnou, vydá usnesení, podle kterého bude dědictví rozděleno dle zákonných podílů. Po nabytí právní moci usnesení je dědické řízení v zásadě ukončeno. Pokud byla součástí dědictví nemovitá věc, samotný notář ohlásí změnu vlastníka v katastru nemovitostí.

Na konci celého řízení notáři náleží odměna za jeho služby, která se vypočítává podle notářského tarifu, a to v návaznosti na hodnotu dědictví.

V případě, že se po pravomocném skončení dědického objeví majetek zůstavitele, který nebyl zahrnut do pozůstalosti, je tento majetek dodatečně projednán.

 

 

Autoři:

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Mgr. Hedvika Hartmanová

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE

Hartmanová & Steininger, advokáti
Kaprova 15/11
CZ – 110 00 Praha 1
Česká republika


Email: info@hast-ak.com
Internet: www.hast-ak.com

 

Copyright © 2017 -


Právní stav k 1.9.2017.

Tento informační materiál byl zpracován s nejvyšší pečlivostí. Přesto autoři neodpovídají za správnost údajů, pokynů nebo případných rad, ani za tiskové chyby.

Tento informační materiál je včetně všech svých částí chráněn autorským zákonem. Jakékoli použití bez souhlasu autorů je nepřípustné a trestné. To platí obzvláště pro zhotovování kopií, překlady a jakékoli použití v elektronické podobě.

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná a předběžná informace o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti ani zvláštní požadavky případných adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální právní služby k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemohou autoři zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.