CZ / DE
Dědické právo v České republice

Odkaz

Zůstavitel zřídí odkaz, pokud v pořízení pro případ smrti nařídí určité osobě, nejčastěji dědici, aby odkazovníku vydala předmět odkazu. Může se jednat o movitou věc, ale i nemovitou. Odkazovníkem může být jen osoba, která je způsobilá dědit. Odkazem se tudíž odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popř. na zřízení práva. Právo na odkaz uplatňuje odkazovník přímo vůči dědici. Tímto se odkazovník liší od samotného dědice, jemuž nabytí dědictví potvrzuje soud.

Odkazovník má jiné postavení než samotný dědic. Vzhledem k tomu, že odkazovník není dědicem, neodpovídá věřitelům za dluhy pozůstalosti.

Odkazy připadají k tíži všem dědicům podle poměru jejich podílů s výjimkou případu, kdy zůstavitel zvlášť přikáže splnění odkazu jednotlivému spoludědici nebo odkazovníku. Zároveň musí každému z dědiců zůstat z hodnoty dědictví alespoň čtvrtina, která není zatížená odkazy. A pokud by zůstavitel zatížil dědice více, má dědic právo na poměrné zkrácení odkazu.

 

 

Autoři:

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Mgr. Hedvika Hartmanová

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE

Hartmanová & Steininger, advokáti
Kaprova 15/11
CZ – 110 00 Praha 1
Česká republika


Email: info@hast-ak.com
Internet: www.hast-ak.com

 

Copyright © 2017 -


Právní stav k 1.9.2017.

Tento informační materiál byl zpracován s nejvyšší pečlivostí. Přesto autoři neodpovídají za správnost údajů, pokynů nebo případných rad, ani za tiskové chyby.

Tento informační materiál je včetně všech svých částí chráněn autorským zákonem. Jakékoli použití bez souhlasu autorů je nepřípustné a trestné. To platí obzvláště pro zhotovování kopií, překlady a jakékoli použití v elektronické podobě.

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná a předběžná informace o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti ani zvláštní požadavky případných adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální právní služby k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemohou autoři zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.